Stichting Aangenaam Ouder Worden - 50plusvoordeelpas 50plusvoordeelpas header De 50plusvoordeelpas

Kortingsgroepen

Alles met de (klein)kinderen

Alles voor uw dieren

Alles voor uw huis

Alles voor uw tuin

AudiciŽns

Auto / Motor etc.

Autobrandstof

Baby / Kinderen

Cadeau-artikelen / Boeken / Antiek

Dagje / Avondje uit

Diversen

Doe het zelf

E-bikes en Fietsen

Elektrische apparaten / Telecommunicatie

Energie

Entertainment en muziek

Financieel en Belastingen

Hobby / Sport

Kleding / Schoenen

Levensmiddelen

Lichamelijke verzorging

Meerdere Branches Samengevoegd

Naaimachines en Stoffen

Online verkoop / Webwinkels

Opticiens

Recreatie

Sieraden / Accessoires / Tassen

Telecommunicatie

Uit eten

Vakantie

Verzekeringen

Vrijetijdsclubs - niet commerciŽel

Zorg

Stichting Aangenaam Ouder Worden (STAOW) voert het 50plusvoordeelpas programma in Nederland uit. Daarbij zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Door het gebruik van de 50plusvoordeelpas verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord te gaan met de toepasselijkheid ervan.

Inhoud

 1. 50plusvoordeelpas programma - Algemeen
 2. Tijdelijke acties met de gratis probeerpas
 3. Uniek pasnummer en pincode
 4. Pincode
 5. Inschrijving
 6. 50plusvoordeelpas
 7. Verlenging van het abonnement op de 50plusvoordeelpas
 8. Beschadiging van de 50plusvoordeelpas
 9. Betalingen
 10. Legitimatie met de 50plusvoordeelpas
 11. Verlies en diefstal van de 50plusvoordeelpas
 12. Aansprakelijkheid
 13. Wijzigingen
 14. BeŽindiging deelname
 15. BeŽindiging 50plusvoordeelpas programma
 16. Correspondentie/adreswijziging
 17. Persoonlijke gegevens
 18. Klachten
 19. Slotbepalingen
spacer scheidingslijn

1.   50plusvoordeelpas programma - Algemeen
Als deelnemer aan het 50plusvoordeelpas programma kunt u op vertoon van uw 50plusvoordeelpas bij de verkooppunten van de deelnemende bedrijven korting ontvangen. De deelnemende bedrijven bepalen zelf hoeveel en gedurende welke periode u de korting ontvangt bij aankoop van bepaalde producten of diensten. Kortingen worden in ieder geval niet verstrekt bij aankoop van cadeau-/waardebonnen of koop-/spaarzegels. Eventuele geschillen hierover dienen door u aan het deelnemende bedrijf te worden voorgelegd. Indien een bedrijf over meerdere kortingskaarten en/of systemen beschikt, geldt slechts één van beide kaarten en/of systemen. De keuze is aan de pashouder van welke kaart deze gebruik wenst te maken. De korting geldt uitsluitend voor degene op wiens naam de 50plusvoordeelpas staat (toegangsbewijzen etc.). In de horeca geldt de korting voor het totale bedrag van de rekening, tenzij anders vermeld op onze website. De door u te ontvangen kortingen staan gepubliceerd op de website van de Stichting Aangenaam Ouder Worden. De kortingen gelden over het eindbedrag van de rekening en worden direct verrekend nadat de 50plusvoordeelpas is getoond aan de kassa, tenzij anders vermeld op onze website.

spacer scheidingslijn

Omhoog

2.   Tijdelijke acties met de gratis probeerpas
Wanneer er (in een bepaalde regio) een actie loopt met als aanbieding een (tijdelijk) gratis probeerpas, dient u gebruik te maken van het normale aanmeldformulier voor het aanvragen van een 50plusvoordeelpas. Indien de probeerpashouder uiterlijk twee weken voor het verstrijken van de probeerpas aangeeft deze niet te willen verlengen, zullen alle gegevens van het aanmeldformulier worden vernietigd evenals de door u geplaatste elektronische handtekening.

spacer scheidingslijn

Omhoog

3.   Uniek pasnummer en pincode
De houder van de 50plusvoordeelpas krijgt een uniek pasnummer en pincode. Met deze gegevens heeft de pashouder toegang tot de beveiligde internetpagina's van de Stichting Aangenaam Ouder Worden. De pashouder kan hier zelf zijn persoonlijke gegevens inzien en wijzigen.

spacer scheidingslijn

Omhoog

4.   Pincode
Uw pincode is persoonlijk en uniek. Niemand zal u hiernaar vragen.

spacer scheidingslijn

Omhoog

5.   Inschrijving
Iedere particulier, ouder dan 50 jaar, met een correspondentieadres in Nederland kan zich via de website van de 50plusvoordeelpas inschrijven. U schrijft zich in door het volledig ingevulde formulier op de website te verzenden.

spacer scheidingslijn

Omhoog

6.   50plusvoordeelpas
Na inschrijving en betaling van € 14,75 (jaarbedrag) wordt door de Stichting Aangenaam Ouder Worden aan de abonnee een 50plusvoordeelpas toegestuurd. De 50plusvoordeelpas is voorzien van een jaartal en geldt uitsluitend gedurende dit op de pas vermelde jaartal.

spacer scheidingslijn

Omhoog

7.   Verlenging van het abonnement op de 50plusvoordeelpas
Het abonnement op de 50plusvoordeelpas wordt elk jaar automatisch met een jaar verlengd. Omstreeks 29 december van het lopende jaar wordt het jaarbedrag voor het volgende jaar geïncasseerd en wordt de nieuwe 50plusvoordeelpas met de vermelding van het jaartal van het volgende jaar aan de deelnemers toegezonden. Indien u het abonnement niet wenst te verlengen, dient u dit tenminste één maand voor de afloop van het lopende jaar schriftelijk aan de Stichting Aangenaam Ouder Worden te laten weten.

spacer scheidingslijn

Omhoog

8.   Beschadiging van de 50plusvoordeelpas
In geval van een defecte kaart met uiterlijke beschadiging bent u ons € 5,00 administratiekosten verschuldigd. In geval van een defecte 50plusvoordeelpas zonder uiterlijke beschadiging kunt u deze gratis omwisselen voor een nieuwe 50plusvoordeelpas. U kunt dit kenbaar maken aan STAOW Klantenservice. De 50plusvoordeelpas blijft eigendom van STAOW.

spacer scheidingslijn

Omhoog

9.   Betalingen
Alle betalingen door de abonnees vinden plaats via automatische bankgiro incasso.

spacer scheidingslijn

Omhoog

10. Legitimatie met de 50plusvoordeelpas
Bij het aanschaffen van een product met uw 50plusvoordeelpas kan het identiteitsbewijs van de 50plusvoordeelpashouder worden gevraagd. Indien de gegevens van het identiteitsbewijs niet overeenkomen met de gegevens op de 50plusvoordeelpas, wordt de transactie geweigerd en kan de 50plusvoordeelpas worden ingenomen. Daarnaast behoudt het door STAOW aangewezen bedrijf zich het recht voor om een telefonische autorisatie bij STAOW aan te vragen. Aan het hierboven gestelde kunt u geen rechten ontlenen en STAOW en het door haar aangewezen bedrijf behouden zich het recht voor om een transactie te weigeren.

spacer scheidingslijn

Omhoog

11. Verlies en diefstal van de 50plusvoordeelpas
In geval van verlies of diefstal van uw 50plusvoordeelpas dient u onmiddellijk uw 50plusvoordeelpas te blokkeren. Dit kunt u doen door middel van een e-mail naar onze afdeling Klantenservice gedurende de gepubliceerde openingstijden of op een andere door STAOW aan te geven wijze. In geval van verlies of diefstal bent u ons € 5,00 administratiekosten verschuldigd. Zodra dit verschuldigde bedrag door STAOW geÔncasseerd is, krijgt u een nieuwe 50plusvoordeelpas toegezonden.

spacer scheidingslijn

Omhoog

12. Aansprakelijkheid
STAOW en de deelnemende bedrijven aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een vertraging bij vervanging van een verloren c.q. gestolen kaart, anders dan bepaald onder het hoofdstuk '6. 50plusvoordeelpas'.

spacer scheidingslijn

Omhoog

13. Wijzigingen
STAOW behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen aanbiedingen, kortingen en acties in te trekken, deze te wijzigen of daaraan nieuwe toe te voegen. Wij zullen u hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte houden via de website www.50plusvoordeelpas.nl.

spacer scheidingslijn

Omhoog

14. BeŽindiging deelname
U bent te allen tijde gerechtigd uw deelname aan het programma te beëindigen. Dat kunt u doen door onze afdeling Klantenservice schriftelijk daarvan in kennis te stellen, onder retournering van de 50plusvoordeelpas. Na beëindiging kunt u geen kortingen, aanbiedingen en acties meer ontvangen met uw 50plusvoordeelpas. In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, u in strijd handelt met deze voorwaarden, u misbruik maakt van de rechten die u heeft als deelnemer aan het programma, of indien u op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan ons, of de met ons gelieerde ondernemingen of de deelnemende bedrijven, zijn wij gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, uw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen.

spacer scheidingslijn

Omhoog

15. BeŽindiging 50plusvoordeelpas programma
Wij behouden ons het recht voor het 50plusvoordeelpas programma te beŽindigen.

spacer scheidingslijn

Omhoog

16. Correspondentie/adreswijziging
Correspondentie met betrekking tot het programma zal worden gezonden naar het bij ons geregistreerde laatste adres dat u als pashouder aan ons heeft opgegeven. In geval van een adreswijziging dient de 50plusvoordeelpashouder dit schriftelijk of via internet door te geven aan onze afdeling Klantenservice onder vermelding van uw oude en nieuwe adres, uw 50plusvoordeelpasnummer, uw geboortedatum en uw handtekening. Indien u schriftelijk uw gegevens wilt wijzigen, kunt u gebruikmaken van het TNTverhuisbericht.

spacer scheidingslijn

Omhoog

17. Persoonlijke gegevens
Uw gegevens zijn opgenomen in ons bestand. Gegevens van uw aankopen bij bepaalde aangesloten bedrijven, in het kader van het gebruiken van de 50plusvoordeelpas, zijn tevens opgenomen in de 50plusvoordeelpas bestanden van die bedrijven. Uw gegevens zullen vertrouwelijk en conform de wet behandeld worden. Alle bovengenoemde bestanden zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Wanneer u geen gerichte 50plusvoordeelpas aanbiedingen wenst te ontvangen, kunt u dat schriftelijk of op een andere door STAOW te bepalen wijze aan 50plusvoordeelpas Klantenservice doorgeven.

Uw persoonlijke gegevens worden uiterlijk 3 jaar na uw beëindiging verwijderd uit de systemen van STAOW, tenzij eerder aangevraagd door de pashouder.

spacer scheidingslijn

Omhoog

18. Klachten
Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze service en het 50plusvoordeelpas programma, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Uw klacht kunt u kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: info@staow.nl

spacer scheidingslijn

Omhoog

19. Slotbepalingen
Wij zijn gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zullen u hiervan op de hoogte stellen. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands Recht is van toepassing op het 50plusvoordeelpas programma en deze algemene voorwaarden.

 

Wageningen, december 2006

spacer scheidingslijn

Omhoog